Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб FC 123

Туба 24кгБидон 240кгIBC контейнер 1130кг
Вениб FC 123

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Силноалкално пенообразуващо средство за почистване и дезинфекция със съдържание на активен хлор

Вениб FC 123

Вениб FC 123 е пенообразуващо средство за почистване и дезинфекция с активен хлор. Продуктът е предназначен за почистване и дезинфекция на под, стени, маси за рязане, машини, конвейри и др. оборудване.
Вениб FC 123 ефективно отстранява мазнини, протеини и др. упорити органични замърсявания.
 
Вениб FC 123 съдържа стабилен и ефикасен дезинфектант. Подходящо е препарата да се използва с различни съоръжения за нанасяне под формата на пяна.
 
Номер на издаденото биоцидно разрешение за предоставяне на пазара: 1629-2/10.07.2015г.
 

Инструкции за употреба
Вениб FC 123 се използва в концентрация между 3-10 % в зависимост от степента и типа на замърсяването. Време за въздействие – 20 мин. След почистване с препарата да се изплакне с вода.
 
Влияние върху материалите
Продуктът не влияе върху неръждаема стомана и пластмаси. Неподходящ за алуминий и цветни метали.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в оригинални опаковки далече от слънчева светлина, киселини и високи температури. 
 
Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответсвие с нормативната уредба.
EUH 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.