Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб NR

Туба 25кгВарел 280кг
Вениб NR

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Силноалкално непенливо средство за CIP почистване

Вениб NR

Вениб NR е алкален почистващ препарат с ниска точка на замръзване, подходящ за използване с твърда вода.
Вениб NR е високоефективен при отстраняване на широк спектър органични замърсявания.
Вениб NR може да се използва във всички области на ХВП за автоматично почистване на пастьоризатори, тръбопроводи, резервоари, варилни инсталации, вихрови апарати, платен апарати, миялни машини за касетки, консеви и др.
 

Инструкции за употреба
Вениб NR се използва в концентрация 1 - 3 % при температури, вариращи от температурата на околната среда до 90Сº, в зависимост от приложението, типа на замърсяване и твърдостта на водата. След употреба да се изплакне с питейна вода.Влияние върху материалите
Вениб NR е безопасен за употреба върху материали, най-често използвани в ХВП. При спазване на предписанията за употреба не поврежда повърхности от хром-никелова стомана, стомана, месинг, мед и пластмаси, издържливи на алкални вещества.
Вениб NR не трябва да се използва за алуминиеви, поцинковани и калайдисани повърхности.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки. Да се съхранява далече от киселини.
 
Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H290 Може да е корозивно спрямо метали.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.