Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб FC 125

Туба 24кгВарел 240кг
Вениб FC 125

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Алкален пенообразуващ почистващ препарат със съдържание на активен хлор и инхибитор за корозия.

Вениб FC 125

Вениб FC 125 е пенообразуващо средство за почистване с активен хлор. Обикновенно се прилага за почистване на под, стени, машини и съоражения, но още може да се използва за накисване на силно замърсени съдове от леки метали.
Вениб FC 125 ефективно отстранява мазнини, протеини и др. упорити органични замърсявания.

Подходящо е препарата да се използва с различни устройства за нанасяне под формата на пяна.

Инструкции за употреба
Вениб FC 125 се използва в концентрация между 3-10% в зависимост от степента и типа на замърсяването. Време за въздействие - от 20 до 30 мин. След почистване с препарата да се изплакне с питейна вода.Влияние върху материалите
Продуктът  е подхoдящ за всяка твърдост на водата и съдържа специален инхибитор, позволяващ използването му върху алуминий и поцинкована стомана. Реагира с черни метали.Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява добре затворен в оригиналните опаковки, далече от слънчева светлина и високи температури. Да се съхранява далече от киселини.
 
Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Изтеглитехническата спецификацияна продукта на своя компютър

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.