Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб AM

Туба 24кгВарел 240кг
Вениб AM

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Концентриран почистващ и дезинфекциращ препарат на база активен хлор за плесени

Вениб AM

Вениб АМ е почистващо и дезинфекциращо средство на база активен хлор. За почистване на плесени се нанася директно като концентрат или разреден (30 – 50%) под формата на емулсия. Вениб АМ е предназначен за дезинфекция на резервоари, цистерни, тръбопроводи и други вместимости, както и за открити площи.

Номер на издаденото биоцидно разрешение за предоставяне на пазара: 2400-1/16.07.2018г.

Инструкции за употреба
За ръчно почистване препаратът се използва в концентрация от  0 – 10% .
 
Влияние върху материалите
При спазване на предписанията за използване не нарушава повърхности от емайл, бетон, керамика, пластмаси, неорганични бои и благородни метали.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки , далече от слънчева светлина, киселини  и високи температури.Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400 Силно токсичен за водните организми.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
Р304+Р340   Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
EUH 031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
 

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.