Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб FC 126

Туба 24кгВарел 240кг
Вениб FC 126

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Алкално пенообразуващо средство за почистване и дезинфекция

Вениб FC 126

Вениб FC 126 е течно пенообразуващо средство за почистване и дезинфекция без съдържание на активен хлор. Продуктът се прилага в хранително-вкусовата промишленост.
Вениб FC 126 е подходящ за почистване и дезинфекция на повърхностите на машини, апаратури, облицовани стени и подове.
Вениб FC 126 формира стабилна пяна и премахва предимно органични замърсявания, като мазнини, протеини и други.

Номер на издаденото биоцидно разрешение за предоставяне на пазара: 2399-1/16.07.2018г.

Инструкции за употреба
Вениб FC 126 се прилага с пенообразуващо устройство. Използва в концентрация между 2-10 % в зависимост от степента на замърсяването.
Време за въздействие – 20 мин.
След почистване с препарата да се изплакне с питейна вода.
 
Влияние върху материалите
Неръждаемата стомана е устойчива срещу прилагания разтвор.
Възможно е химическо взаимодействие с алуминий и цветни метали. 
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки , далече от киселини.
 
Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответсвие с нормативната уредба.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.