Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб NC 106

Туба 24кгВарел 240кг
Вениб NC 106

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Алкално почистващо средство със съдържание на активен хлор

Вениб NC 106

Вениб NC 106 е концентрирано  непенливо почистващо средство, съдържащо  активен хлор, предназначено за почистване на  резервоари, тръби, контейнери, хигиенни шлюзове и касетки и оборудване в хранително-вкусовата промишленост.
Вениб NC 106 отстранява органични замърсявания (протеини, мазнини, нишесте, тартарати и др.) и може да се използва, чрез напръскване, накисване и циркулация.
Вениб NC 106 е неподходящ за употреба при наличие на алуминий и други цветни метали.
 

Инструкции за употреба
Вениб NC 106 се използва в концентрации между 0,5 - 2,0 %   в зависимост от степента и типа на замърсяването. Време за въздействие от 20 - 30 минути при температура от 0 - 55ºС. След почистване с препарата, повърхностите да се изплакват с питейнна вода.
 
Влияние върху материалите
Неръждаемата стомана не се влияе от продукта. Не е подходящ за алуминий и цветни метали.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в добре затворени оригинални опаковки, далече от слънчева светлина, киселини и високи температури.
 
 
Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H290 Може да е корозивно спрямо метали.
H400 Силно токсичен за водните организми.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.