Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб SA 02 foam

Туба 24кг
Вениб SA 02 foam

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Слабоалкален пенообразуващ препарат

Вениб SA 02 foam

Вениб SA 02 foam е слабоалкален пенообразуващ препарат за почистване.

Инструкции за употреба
Концентрация: 3 - 10%
Контактно време: 15 до 20 мин.
След употреба да се изплакне с чиста вода.
Влияние върху материалите
Корозивно спрямо металиУсловия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява на хладно и тъмно.Препоръки за безопасност
Н290 Може да бъде корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.