Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Вениб NR 200

Туба 30кг
Вениб NR 200

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Силноалкално почистващо средство

Вениб NR 200

Вениб NR 200 е силно алкално концентрирано почистващо  средство. Продуктът намира широко приложение в  хранително-вкусовата индустрия.
Вениб NR 200 е подходящ за горещо измиване на резервоари, варилни съдове, центрофуги и други.
 

Инструкции за употреба
NR 200 се използва в концентрация между 0,5 - 2,0% при температура от 70°С до 90°С . След почистване с препарата да се изплакне с вода.
 
Влияние върху материалите
Неръждаемата стомана не се влияе от продукта. Слабо изразена корозия по медта. Не е подходящ за алуминий.
 
Условия за безопасна работа и съхранение
Да се съхранява в оригинални опаковки  далече от киселини и високи температури.
 
 
Препоръки за безопасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.