Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Азотна киселина

Туба 27кгБидон 274кгКонтейнер 1380кг

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Течна азотна киселина(62%)

Азотна киселина

Азотната киселина е непенливо почистващо средство за неорганични замърсявания.

Препоръки за безопасност
Н290 Може да е корозивно спрямо метали.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н331 Токсичен при вдишване
P260 Не вдишвайте изпарения/аерозоли.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.