Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Телефон за връзка

039 1 644 07 или 0887 449 443

Оцетна киселина

Туба 22кг

Алкален

Киселинен

Хлоросъдържащ

Неутрален

Оцетна киселина

Оцетна киселина

Препоръки за безопасност
Н226 Запалими течности и пари
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Р210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ облекло/очила/маска за лице.
Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
Р304+Р340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Извадете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължавайте да промивате.

Подобни продукти

Е-бюлетин

Запиши своя e-mail адрес за да получаваш известия за нови продукти и горещи оферти.
Моля проверете внимателно дали въведеният e-mail е коректен.